02166909573
02166915929

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی-کالیبراسیون-دستگاه کالیبراسیون-کالیبراسیون مواد

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی به کمک دستگاه های اختصاصی برای اندازه گیری دقیق انجام می شود.
کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه.به زبان ساده کالیبراسیون اندازه گیری و صحت وسیله اندازه گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می باشد.
با توجه به اینکه دستیابی به کیفیت برتر و انجام آزمایش های دقیق از طریق انجام آزمون ها و اندازه گیری های مطمئن صورت می گیرد لذا انجام فرایند کالیبراسیون در تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی اهمیت ویزه ای پیدا می کند.گرچه به گمان برخی فرایند کالیبراسیون منجر به صرف هزینه و زمان می گردد اما باید توجه داشت که عدم قطعیت اندازه گیری، سبب تشخیص نادرست می شود .
کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی معمولا با اهداف زیر انجام می شود:
برای استقرار قابلیت ردیابی دستگاه به استانداردهای مرجع
اطمینان از درستی مقادیر خوانده شده از دستگاه اندازه گیر
زمان کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی:
عوامل زیادی در حداقل زمان فواصل اندازه گیری موثر هستند:
1-نوع وسیله
2-پیشنهاد و توصیه کارخانه سازنده
3-روند داده های به دست آمده از روی سوابق کالیبراسیون قبلی
4-سوابق تعمیر و نگهداری دستگاه
5-طول زمان استفاده و تعداد دفعات استفاده
6-مدت زمان عمر دستگاه
7-تغییر شرایط محیطی(ماننددما،رطوبت،ارتعاشات و...)
فنون کالیبراسیون:
به طور کلی کالیبراسیون به سه روش قابل اجرا است. روش اول،به دست آوردن خطا و ثبت نتایج حاصله است. روش دوم،روش اول را دربرگرفته و تنظیم ،تعمیر یا حذف خطای ایجاد شده را در بر می گیرد.روش سوم علاوه بر پوشش روش اول و دوم ،نتایج حاصله با استاندارد و دستورالعمل مربوطه مقایسه و وضعیت دستگاه نیز از جهت قبول یا رد آن مشخص می شود.
مکان کالیبراسیون:
مکان کالیبراسیون می تواند در محل آزمایشگاه شرکت کالیبراسیون باشد و یا در محل استفاده دستگاه.بهتر است دستگاه در محل استفاده کالیبره گردد تا مواردی مانند تغییر شرایط محیطی یا آسیب دستگاه در حمل و نقل در صحت کالیبراسیون نقشی نداشته باشند.

کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی به کمک دستگاه های اختصاصی برای اندازه گیری دقیق انجام می شود.

محصولات در ارتباط با کالیبراسیون دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی

آخرین اخبار

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک شرکت پرند دارو

1399-02-09

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک شرکت پرند دارو

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک جهت تست عدد اسیدی ،عدد بازی فراورده های دارویی از برند KEM ژاپن موردنیاز شرکت پرند دارو را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین محلول های کالیبراسیون فلش پوینت کمپانی Stanhope-Seta  شرکت پترو کاوند کاران

1399-02-09

تأمین محلول های کالیبراسیون فلش پوینت کمپانی Stanhope-Seta شرکت پترو کاوند کاران

شرکت آرکا صنعت آروین محلول های کالیبراسیون فلش پوینت مطابق استانداردهای ( ASTM: D93 ، D92 ، D56 ) از کمپانی Stanhope-Seta انگلستان شرکت پترو کاوند کاران را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین تیوپ دستگاه سانتریفیوژ نفتی  ORTO اسپانیا شرکت پترو کاوند کاران

1399-02-09

تأمین تیوپ دستگاه سانتریفیوژ نفتی ORTO اسپانیا شرکت پترو کاوند کاران

شرکت آرکا صنعت آروین تیوپ شیشه ای دستگاه سانتریفیوژ نفنی از برند ORTO اسپانیا موردنیاز آزمایشگاه شرکت پترو کاوند کاران را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه محقق اردبیلی

1399-02-09

تأمین دستگاه سفتی سنج میوه دانشگاه محقق اردبیلی

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه سفتی (سختی) سنج میوه دیجیتال مورد نیاز دانشگاه محقق اردبیلی را از کمپانی STEP SYSTEMS آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشر و تیتراتور پتانسیومتریک شرکت پترو آزمای سیراف

1399-02-09

تأمین دستگاه تیتراتور کارل فیشر و تیتراتور پتانسیومتریک شرکت پترو آزمای سیراف

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تیتراتور کارل فیشر جهت تست میزان آب و دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک جهت تست عدد اسیدی ،عدد بازی و مرکاپتان فراورده های نفتی از برند KEM ژاپن موردنیاز آزمایشگاه پترو آزمای سیراف را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک  گمرک قم

1399-02-09

تأمین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک گمرک قم

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تیتراتور پتانسیومتریک جهت تست مرکاپتان فراورده های نفتی از برند KEM ژاپن موردنیاز آزمایشگاه گمرک قم را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر

1399-02-09

تأمین دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر

شرکت آرکا صنعت آروین جدیدترین دستگاه تعیین میزان رطوبت خاک مدل TDR 350 کمپانی SPECTRUM امریکا مورد نیاز موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکررا تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تامین دستگاه نیترات سنج دانشگاه پیام نور کرج

1399-02-09

تامین دستگاه نیترات سنج دانشگاه پیام نور کرج

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه نیترات سنج پرتابل و دیجیتال موردنیاز دانشگاه پیام نور کرج را از کمپانی Horiba ژاپن تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی شرکت پاستور

1399-02-09

تأمین دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی شرکت پاستور

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تقطیر در اتمسفر فراورده های نفتی مطابق با استاندارد ASTM D86 , D1078 موردنیاز شرکت پاستور را از برند USLAB امریکا تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی شرکت شیمیدور سلف

1398-11-02

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی شرکت شیمیدور سلف

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست میزان سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF موردنیاز آزمایشگاه شرکت شیمدور سلف را از برند USLAB امریکا تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین لوازم مصرفی دستگاه تست سولفور XOS امریکا شرکت پالایش نفت اصفهان

1398-11-02

تأمین لوازم مصرفی دستگاه تست سولفور XOS امریکا شرکت پالایش نفت اصفهان

شرکت آرکا صنعت آروین لوازم مصرفی ( شامل مایلار فیلم و ظروف نمونه) دستگاه تست سولفور از برند XOS آمریکا موردنیاز آزمایشگاه پالایش نفت اصفهان را تأمین نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تست نقطه ریزش و ابری و دستگاه تعیین رسوبات کل فراورده های نفتی شرکت شایان بازدید

1398-09-26

تأمین دستگاه تست نقطه ریزش و ابری و دستگاه تعیین رسوبات کل فراورده های نفتی شرکت شایان بازدید

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست نقطه ریزش و ابری فراورده های نفتی از برند USLAB امریکا و دستگاه تعیین میزان رسوبات کل فرآورده های نفتی از برند Lintronic سویس موردنیاز آزمایشگاه شایان بازدید را تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی شرکت دانش مبنا کیفیت گستر قروین

1398-09-26

تأمین دستگاه تست سولفور فراورده های نفتی شرکت دانش مبنا کیفیت گستر قروین

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تست میزان سولفور فراورده های نفتی به روش ED-XRF موردنیاز آزمایشگاه دانش مبنا کیفیت گستر را از برند USLAB امریکا تأمین و در آن مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

1398-07-21

تأمین دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام موردنیاز شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی را از کمپانی Stanhope Seta انگلستان تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین ویسکومترهای شیشه ای و تقطیر دین استارک شرکت پترو ایمن پارس آسیا

1398-06-31

تأمین ویسکومترهای شیشه ای و تقطیر دین استارک شرکت پترو ایمن پارس آسیا

کلیه ویسکومترهای موردنیاز شرکت به همراه ست کامل لوازم تقطیر دین استارک شرکت پترو ایمن پارس آسیا توسط شرکت آرکا صنعت آروین از برند Cannon Instruments امریکا تأمین و به این مرکز تحویل شده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه هدایت سنج (EC متر) دیجیتال دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

1398-06-16

تأمین دستگاه هدایت سنج (EC متر) دیجیتال دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه هدایت سنج پرتابل و دیجیتال مدل EC 3000 موردنیاز دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز را از کمپانی Step Systems آلمان تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

تأمین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال شرکت نفت بهران

1398-06-16

تأمین دستگاه دانسیته سنج دیجیتال شرکت نفت بهران

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج پرتابل DA-130N موردنیاز شرکت نفت بهران به منظور سنجش دانسیته فراورده های نفتی را از کمپانی KEM ژاپن تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تأمین رنگ سنج شرکت فرانوین رنگین پلاست

1398-06-16

تأمین رنگ سنج شرکت فرانوین رنگین پلاست

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه رنگ سنج پرتابل LC 100 موردنیازشرکت فرانوین رنگین پلاست را از کمپانی Lovibond انگلستان تأمین و در این مرکز نصب و راه اندازی نموده است. بیشتر ...

تامین دستگاه نیترات سنج دانشگاه رازی کرمانشاه

1398-05-12

تامین دستگاه نیترات سنج دانشگاه رازی کرمانشاه

شرکت آرکا صنعت آروین دستگاه نیترات سنج پرتابل و دیجیتال موردنیاز دانشگاه رازی کرمانشاه را از کمپانی Horiba ژاپن تأمین و به این مرکز تحویل داده است. بیشتر ...

فراخوان خدمات آزمایشگاهی در حوزه فناوری های نرم و صنایع خلاق

1398-02-31

فراخوان خدمات آزمایشگاهی در حوزه فناوری های نرم و صنایع خلاق

دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق، آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری‌های نرم را به همکاری دعوت کرده‌است.
به منظور توسعه زیرساخت در صنایع خلاق و ضرورت خدمات آزمایشگاهی و تست محصول در ارتقای کیفی محصولات حاصل از فناوری‌های نرم، دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی قصد دارد آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری‌های نرم که دارای تجهیز و خدمات آزمایشگاهی دارای کاربرد در محصولات خلاق هستند را شناسایی و در جهت هم‌افزایی بین آنان و تولیدکنندگان، اقدام کند.

بر این اساس از آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های تولید کننده‌ی دارای آزمایشگاه دع بیشتر ...